SÚKL vydal předpis pro léčebné konopí

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil informace o léčebném konopí pro pacienty

Informace pro pacienty

Informace týkající se konopí pro léčebné použití pro pacienty.  

Co naleznete v této informaci:

 1. Co je konopí pro léčebné použití?
 2. Druhy konopí pro léčebné použití a předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.
 3. Upozornění a omezení pro používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.
 4. Používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.
 5. Nežádoucí účinky.
 6. Návod k uchovávání konopí pro léčebné použití

Tyto informace jsou určeny pro pacienty, kterým ošetřující lékař specialista předepsal na základě jejich diagnózy individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití. Jsou zde uvedeny základní informace o tomto podpůrném léčivém přípravku, jeho účincích a doporučený způsob jeho použití.

1. Co je konopí pro léčebné použití?

Konopí pro léčebné použití jsou sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica Lam. Konopí pro léčebné použití obsahuje řadu účinných složek, mezi nimi Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD), dále též vonné látky (terpeny). Účinky konopí způsobuje hlavně THC, ale i další látky – jako např. CBD – mohou ovlivňovat účinnost tohoto podpůrného léčivého přípravku. Konopí pro léčebné použití vydávané v lékárnách splňuje kvalitativní požadavky na léčivé látky používané pro přípravu v lékárnách. Je indikováno ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění, jedná se o léčbu podpůrnou.

2. Druhy léčebného konopí a předepisování individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
 • Existuje několik druhů konopí pro léčebné použití s různým poměrem účinných složek a jejich množstvím, a tudíž různými účinky. Určení optimálního druhu konopí pro léčebné použití závisí na projevech onemocnění.
 • Druh konopí pro léčebné použití a způsob jeho používání určuje vždy lékař. 
 • Lékař předepíše konopí pro léčebné použití pacientovi pouze v tom případě, kdy je přínosné stávající léčbu pacienta doplnit účinkem látek obsažených v konopí pro léčebné použití.
 • Na začátku užívání se obvykle předepisuje menší množství individuálně připravovaného léčivého přípravku s obsahem konopí pro léčebné použití. Pokud je účinek nedostačující, lékař může dávku zvýšit, a to až do množství 30g/měsíc. Předepsané množství tak může kolísat od 0,25g/týden až k 7,5g/týden.
 • Než začnete konopí pro léčebné použití užívat, lékař provede důkladné vyšetření ke zhodnocení Vašeho zdravotního stavu a posoudí Vaši předchozí léčbu.
 • Užívání konopí pro léčebné použití může v některých případech vést ke snížení dávek léčiv užívaných při léčbě základního onemocnění, případně ke zmírnění vedlejších účinků této léčby. Lékař předepíše konopí pro léčebné použití pouze v případě, kdy je přínosné stávající léčbu doplnit účinkem látek obsažených v konopí pro léčebné použití.
 • Účinky konopí pro léčebné použití závisí nejen na základním onemocnění, ale i na rozdílnosti vnímání účinku jednotlivými pacienty.
 • Upozorněte svého lékaře, trpíte-li jakoukoliv srdeční chorobou nebo v případě genetické dispozice k psychózám (např. schizofrenie) nebo k jiným psychickým poruchám.
 • Ošetřující lékař bude pravidelně kontrolovat Váš zdravotní stav, aby zjistil, zda můžete v užívání konopí pro léčebné použití pokračovat, a v případě potřeby upraví dávkování.
 • Dodržujte předepsané dávkování a nikdy neměňte doporučenou dávku bez konzultace s lékařem.

Konopí pro léčebné použití je možno použít ke zmírnění příznaků u těchto indikací:

 • Chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest).
 • Spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy.
 • Nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.
 • Gilles de la Tourette syndrom.
3. Upozornění a omezení pro používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

V době těhotenství nebo kojení se léčba konopím pro léčebné použití nedoporučuje. 

Kouření
Kouření konopí pro léčebné použití není doporučováno, vhodnou metodou je inhalace pomocí vaporizéru.

Cestování
Ujistěte se, že je legální vzít konopí pro léčebné použití s sebou do zemí, kam cestujete, i do zemí, jimiž projíždíte. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Konopí pro léčebné použití může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou závratě či ospalost, které mohou zhoršit schopnost úsudku a vykonávání kvalifikovaných úkonů. Byly zaznamenány i případy krátkodobé ztráty vědomí.

Konopí pro léčebné účely patří mezi návykové látky a s ohledem na tuto skutečnost je třeba omezit výkon některých činností, při kterých by mohl být ohrožen život nebo zdraví lidí nebo způsobena škoda na majetku, jako např. řízení dopravních prostředků, výkon některých zaměstnání, apod. (viz § 274 - trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky)

Důležité upozornění:

 • Konopí pro léčebné použití podléhá ustanovením zákona o návykových látkách!
 • Na konopí pro léčebné použití může vzniknout závislost!
4. Používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
 • Dodržujte předepsané dávkování a nikdy neměňte doporučenou dávku bez konzultace s lékařem.
 • Na začátku používání konopí pro léčebné použití je doporučováno, aby u pacienta byla přítomna další osoba, samota může vyvolat nepříjemné pocity.
 • Rychlost účinku je vysoce individuální a závisí na citlivosti pacienta.
 • Doporučovaný způsob podání konopí pro léčebné použití je formou nálevu či inhalace.
 • Inhalování konopí pro léčebné použití je doporučeno výhradně pomocí vaporizéru. Při vaporizaci dochází k zahřívání na danou teplotu, při které se uvolňují aktivní látky.

Konopí pro léčebné použití ve formě nálevu
Při použití konopí pro léčebné použití ve formě nálevu trvá 30-90 minut, než je dosaženo jakýkoliv účinku. Maximálního účinku je obvykle dosaženo po dvou až třech hodinách po požití a odeznívá po dobu čtyř až osmi hodin. Konopí pro léčebné použití je možné užít v různou denní dobu; na lačno, současně s jídlem nebo po jídle. Současné požití tučných potravin nebo nápojů zintenzivňuje vstřebávání a rychlost nástupu účinku aktivních složek konopí pro léčebné použití.

Připravit lze buď nálev z jednotlivé dávky, nebo dávku na celý den. 

Příklad přípravy nálevu na celý den:

 • Do nádoby s pokličkou vlijte 500 ml vody a uveďte ji do varu.
 • Přidejte lékařem stanovenou denní dávku konopí pro léčebné použití.
 • Ztlumte přívod tepla a nechte nálev přiklopený pokličkou slabě vřít po dobu 15 minut.
 • Poté nálev přeceďte.
 • Nálev udržujte horký v termosce a dávku užijete v ten samý den.
 • Do nálevu lze přidat 1 čajovou lžičku smetany do kávy v prášku, která zabrání ulpění aktivních složek na stěnách nádoby a snížení účinku.

Inhalace pomocí vaporizéru
Při inhalaci pomocí vaporizéru dodržujte vždy návod výrobce vaporizéru. Při inhalaci konopí pro léčebné použití jsou aktivní složky rychle vstřebávány. Maximálního účinku je obvykle dosaženo v průběhu 15 minut a pomalu odeznívá po dobu tří až čtyř hodin. Pokud je účinek nedostatečný, můžete inhalovat delší dobu nebo častěji. Inhalování ukončete, jakmile je dosaženo požadovaného účinku, nebo v případě prvních projevů nežádoucích účinků. 

Příklad postupu při inhalaci pomocí vaporizéru:

 • Vložte do vaporizéru dávku konopí pro léčebné použití stanovenou lékařem, zahřejte dle návodu výrobce a jednou vdechněte.
 • Počkejte 5-15 minut před další inhalací.
 • Celý postup včetně přestávky mezi dvěma inhalacemi opakujte, dokud není docíleno žádoucího účinku.
 • Proceduru lze provádět 1 – 2x denně podle pokynu lékaře.

Kouření je nevhodné, dochází při něm ke spalování konopí pro léčebné použití, do těla se dostávají nebezpečné látky a ze samotného konopí uniká aktivní obsah.

Jestliže jste použil/a větší dávku konopí pro léčebné použití, než jste měl/a, mohou se u Vás projevit níže uvedené nežádoucí účinky (bod 5).

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku konopí pro léčebné použití:

 • pokud zapomenete užít dávku v obvyklou dobu, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete,
 • neužívejte více dávek najednou, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat konopí pro léčebné použití:
Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodl/a přestat užívat konopí pro léčebné použití, sdělte to svému lékaři. Pokud náhle přestanete užívat konopí pro léčebné použití, může to na krátkou dobu ovlivnit Váš spánek, chuť k jídlu, či Vaše pocity. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se konopí pro léčebné použití, zeptejte se svého lékaře.

5. Nežádoucí účinky 

Konopí pro léčebné použití je obvykle pacienty dobře snášeno. Vzhledem k tomu, že již malé dávky často přinášejí dostatečnou úlevu, jsou nežádoucí účinky pozorovány spíše ve výjimečných případech. Pokud nastanou, bývá příčinou buď vyšší dávka, nebo kombinace s alkoholem či podobnými látkami. Ve většině případů jsou nežádoucí účinky mírné a obvykle odezní během několika dní.

Mezi známé nežádoucí účinky při léčbě s použitím konopí pro léčebné použití patří: změny nálady, nespavost a bušení srdce, halucinace, pocit závratě, ospalost nebo zmatenost.

Projeví-li se výrazné změny psychického stavu, informujte neprodleně svého lékaře.

Dalšími nežádoucími účinky jsou: uvolnění, záchvaty smíchu, pocit hladu, zvýšená citlivost smyslů – např. vnímání barev a hudby, apatie, zkreslené vnímání času a prostoru.  

V případě užití vysoké dávky se může dostavit pocit euforie, který pomalu odeznívá do pocitu spokojenosti a klidu. Změněné vnímání může způsobit pocit zmatku. Tyto účinky po několika hodinách odezní.

6. Návod k uchovávání konopí pro léčebné použití
 • Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
 • Uchovávejte konopí pro léčebné použití v původním obalu v suchu při teplotě do 25°C.

zdroj: http://www.sukl.cz/sukl/informace-pro-pacienty

Připomínky můžete poslat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . http://ow.ly/rz5PJ 

Novinky

Zahájení Akce 100 kytek
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
SKRZ PRSTY

Podívejte se sami, co nabízí festival SKRZ PRSTY:

skrzprsty.cz/program/

 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner