Výroční zpráva 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA zapsaného spolku Konopa za rok 2016


 VÝROČNÍ ZPRÁVA

 2016 

zpracoval Jan Vít 2017

Úvod

       V roce 2016 se zapsaný spolek Konopa programově věnoval široce pojaté osvětové činnosti a vzdělávacím akcím, které byly určeny především veřejnosti, i když neopomíjel doplňování znalostí a odborností vlastních členů a příznivců. Důležitým prvkem práce spolku je i setkávání při méně formálních příležitostech, účast na akcích, kde je možné prezentovat hlavní cíle spolku formou propagačního a prodejního stánku či účastí v besedách a diskusních programech jiných organizací.

       Nejviditelnějším a také organizačně i čásově nejvýznamnějším souborem akcí roku 2016 byla výstava v Melicharově vlastivědném muzeu pod názvem Konopné léto v Unhošti, propojená se sérií přednášek a ukázek technického využití konopí v historii i současnosti. Součástí výstavy byl i demonstrační záhon dnes již historické dvoudomé odrůdy Kompolti II.

       V druhé polovině roku Ministerstvo zemědělství ČR finančně podpořilo činnost spolku v oblasti vzdělávání odborné i širší veřejnosti přidělením grantu na zajištění projektu Cereální a bezlepkové potraviny v regionálním kontextu.

       Specifickou akcí je pro z.s. Konopa účast na veletrhu Cannafest, kde již pravidelně organizuje tzv. Zónu dílen – Workshp zone na holešovickém Výstavišti. V tomto prostoru se spolek snaží o prezentaci celé palety činností spolku, při zachování dostatečného odstupu od hlavního zaměření veletrhu.

       Z dlouhodobého hlediska je třeba zabývat se získáváním madších aktivních členů, tedy i setrváním v mládežnické federaci YEE. Výhledově bude muset aktivní členstvo řešit i vztahy se světem byznysu a účasti v něm.


Charakteristika organizace

       Zapsaný spolek Konopa je nestátní nezisková ekologická organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí jako užitkové rostlině. Provoz sdružení v současné době zajišťuje 12 aktivních členů a několik externích spolupracovníků. Vedle toho Konopa sdružuje více než desetinásobek pasivních členů všech věkových kategorií v Klubu Konopa a eviduje několik stovek příznivců, kteří udržují jen korespondenční či napůl anonymní kontakty s vedením.

       Společným zájmem členů a přátel Konopy  z.s. je obnova pěstování, hospodářského zhodnocování i všestranného využívání jedné z nejstarších kulturních rostlin s nadějí na postupné zlepšování životního prostředí a životních podmínek pro člověka na lokální i globální úrovni.

       Cílem snah z. s. Konopa je zainteresování veřejnosti do obnovy harmonie mezi člověkem a přírodou, tedy přechod společnosti k trvale udržitelnému způsobu života.

Toho se pokouší dosáhnout  plněním  dílčích strategických cílů:

- návrat konopí do každodenního života společnosti, tedy šíření povědomí o eko-sociálním potenciálu pěstování a zpracování konopí mezi  laickou i odbornou veřejností a jeho intenzivní všestranné využívání

       - rozvoj konopného průmyslu v ČR a jeho veřejná aktivní mediální i jiná podpora

Za tímto účelem vyvíjí spolek především tyto aktivity:

-  shromažďuje a pomáhá zprostředkovat informace a kontakty (provozování www.konopa.cz, podpora www.sunnycampaign.net)

       -  provádí osvětovou a vzdělávací činnost (výukové programy, přednášky…)

       -  účastní se výstav, festivalů a veletrhů (formou expozic, info stánku atd.)

       -  spolupracuje se státními i nestátními, ziskovými i neziskovými organizacemi

       -  pořádá workshopy, semináře, konference a jiné akce pro veřejnost

-  zpracovává projekty zaměřené na udržitelný život, reformu rolnictví, obnovu venkova, a podporu aktivní mládeže.

       Konopa z.s. se zapojuje do sítí ekologických a konopářských organizací – je členem asociace nevládních ekologických organizací Zelený kruh a evropské platformy mládežnických ekologických organizací Youth & Environment Europe (YEE) a Lnářského a konopářského svazu ČR. Udržuje kontakt s evropskou konopářskou asociací (EIHA) a Mezinárodní asociací konopného stavitelství (International Hemp Building Association).

       Jako člen Zeleného kruhu se hlásí k etickému kodexu ekologických organizací.


Činnost pro veřejnost v roce 2016

       Provoz webové stránky www.konopa.cz – podařilo se bez podpory původního autora designu a systému stránky udržovat její hlavní funkci, tedy informovat veřejnost o akcích spolku, novinkách a významnějších akcích spojených s konopím.

       Informační, poradenský a kontaktní servis – prostřednictvím e-maiové adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a kontaktního telefonního čísla +420 605 900 530 bylo během roku buď přímo zodpovězeno nebo byla zprostředkována konzultace s odborníkem pro 135 korespondenčních a 260 telefonických dotazů týkajících se především pěstování technického konopí, stavebnictví, textilu, dostupnosti konopných výrobků a materiálů, v neposlední řadě také léčebného využití.

Na facebooku je kromě tazatelů i více než 1000 „přátel“.

       18. ročník Akce 100 kytek, aneb Pěstujte konopí bez obav – přinesl  drobným pěstitelům možnost seznámit se s polskou certifikovanou odrůdou Bialobrzeskie. V rámci akce dosud nebývalý počet zájemců, blížící se k 800 adres, dostal balíček osiva s návěskou a stručným poučením o pěstování konopí.

       Přednášky, besedy a většina dalších akcí  byly časově rozloženy tak, aby z větší míry korespondovaly nebo doplňovaly dvě hlavní události roku 2016: Konopné léto v Unhošti s výstavou Technické konopí a podzimní projekt Cereální a bezlepkové potraviny v regionálním kontextu, charakterizovaný realizací série přednášek, mobilní výstavou, přípravou publikací a scénářů k videopořadům na dané téma.

15.1.      Konopný stůl v Praze – společenské a informační setkání Klubu Konopa

27.2.      Valná hromada spolku – výroční členská schůze

21.3.      Snídaně s Konopou – zahájení akce 100 kytek – tisková konference

2.4.        Jednání zástupců spolku s vedením muzea v Unhošti o technickém

              a organizačním zajištění výstavy Technické konopí

2.4.        Konopný stůl – informační setkání členů spolku a Klubu Konopa

6.4.        Výměna zkušeností k mediální práci a veřejné komunikaci se zástupci

              členských organizací Zeleného kruhu (pořádal ZK)

18.4.      Účast zástupců spolku na mezinárodní konferenci Konopí a věda

6. - 8.5. Konopex – účast spolku na veletrhu organizací „zóny dílen“ a infostánku

1.6.        Vernisáž výstavy Technické konopí v muzeu v Unhošti (1.6. - 31.8.)

1.6.        Slavnostní zahájení programu Konopné léto v Unhošti

7.6.        Přednáška v rámci projektu Zeleného kruhu Vědecká kavárna

24.6.      Jednání zástupců spolku s vedoucími jihočeských ekologických neziskových organizací a s provozovateli Přírodovědného muzea Semenec v Týnu nad. Vltavou

25.6.      Konopný stůl – informační setkání členů spolku

30.6.      Polní den v Agritecu Šumperk – účast zástupců spolku na semináři LS

21.7.      Minulost a budoucnost konopného průmyslu – přednáška v Unhošti

11.8.      Konopné materiály ve stavebnictví – přednáška v Unhošti

18.8.      Využití technického konopí v léčebné praxi – přednáška v Unhošti

19. - 21.8. Vnější a vnitřní omítky z konopných materiálů – stavební workshop v areálu soukromé zemědělské usedlosti ve Vacíkově

31.8.      Ukončení výstavy Technické konopí a programu Konopné léto v Unhošti

1.9.        Demontáž výstavy Technické konopí v Unhošti, členové spolku

3.9.        Konopný stůl na Zlíchově

10.9.      Konopný polní den – Ekostatek Dřínek (Halenkovice) – infostánek,

              přednášky: Semenec jako potravina, olej a cereálie v tradiční i moderní kuchyni a Procházka po dějinách konopí

24.9.      Stavební rekonstrukce za pomoci stavebních materiálů z konopí -  konzultační setkání v Trutnově

26.9.      Konopné cereální a bezlepkové potraviny v regionálním kontextu, přednáška v Příbrami

1.10.      Po konopných stopách – semenec a bezlepkové cereálie, přednáška pro spolek Minerva + infostánek

1.10.      Regionální obilné a bezlepkové cereálie – před. v Tyršově domě v Praze

4.10.      Cereální a bezlepkové potraviny v historii a současnosti  regionu – přednáška pro spolek Senioři Chýně + infostánek

19.10.   Účast zástupce spolku na Valné hromadě Zeleného kruhu v Praze

9.11.      Možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu – př. pro Ústav zem. informací, Švehlova knihovna v Praze

11.11.   Cannafest – Zóna dílen Konopa - Workshops zone Konopa + infostánek + výstava + organizace degustační soutěžní přehlídky konopných nápojů

              + Možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu – 2x přednáška

12.11.   Cannafest – Zóna dílen Konopa - Workshops zone Konopa + infostánek + výstava + organizace degustační soutěžní přehlídky konopných olejů

              + Historie a současnost cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu – 2x přednáška

13.11.   Cannafest – Zóna dílen Konopa - Workshops zone Konopa + infostánek + výstava + Cereální a bezlepkové potraviny v kontextu reforem místního rolnického a malovýrobního zpracovatelského hospodářství – 2x přednáška

22.11.   Možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu – přednáška v Paláci Charitas v Praze

23.11.   Oborové setkání zástupců organizací Zeleného kruhu v Praze

8.12.      Jednání Lnářského a konopářského svazu v Šumperku

11.12.   Konopí a možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu – přednáška pro Domov Maxov

15.12. Možnosti cereálních a bezlepkových potravin ve známých souvislostech se zpracováním konopí od nejstarších dob po současnost – př. pro STUŽ

       Ve výčtu jsou uvedeny výhradně akce přístupné veřejnosti. Přehled výstupů grantového projektu (včetně již uvedených přednášek) je v samostatné příloze této zprávy. Porady a schůze výboru konopy probíhaly podle potřeby v průběhu roku.

       Tříčlený Výbor Konopy, který podle stanov spolku zastával funkci statutárního orgánu spolku, se koncem roku 2016 dostal do vážné kompetenční krize, delegoval její řešení na jednání Valné hromady Konopy v počátku následujícího roku.

       Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, institucemi, firmami nebo podnikateli v oborech souvisejících s pěstováním a zpracováním konopí se rozšířila o několik nových partnerů například z řad ekocenter a muzeí.


Novinky

Zahájení Akce 100 kytek
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
SKRZ PRSTY

Podívejte se sami, co nabízí festival SKRZ PRSTY:

skrzprsty.cz/program/

 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner